Logo Unia Europejska

Kaucja zabezpieczająca w lokalach użytkowych

Podmioty, które brały udział w przetargu / negocjacjach zobowiązane są przedłożyć w terminie 7 dni od dnia przeprowadzonego przetargu / negocjacji warunków najmu dowód wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3- krotności opłaty czynszowej i opłat z tytułu mediów wyliczonych dla konkretnego lokalu.

Wysokość kaucji zabezpieczającej wylicza pracownik Działu Eksploatacji.
Kaucję wpłaca się na oprocentowane konto organizatora przetargu. Stanowi ona zabezpieczenie należności wynajmującego istniejących w dniu opróżnienia lokalu.

Kaucja może przybrać formę:
a) pieniężną - wówczas przyszły najemca uiszcza ją w kasie MPGM TBS Sp. z o.o. lub w banku,
b) weksla własnego in blanco - wówczas przyszły najemca dokonuje zakupu weksla w placówkach prowadzących sprzedaż papierów wartościowych, a następnie składa pisemną deklarację wekslową u pracownika MPGM TBS Sp. z o.o.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl