Logo Unia Europejska

Zakres Oferowanych Usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zajmuje się zarządzaniem budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska oraz zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych z terenu miast Ruda Śląska, Chorzowa i Katowic. Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości upewnia nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom stawianym zarządcy w zakresie realizacji wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości celów.

W swej działalności wykorzystujemy zintegrowane oprogramowanie komputerowe wspomagające zarządzanie nieruchomościami, które umożliwia:

 • bezpośrednią obsługę właścicieli,
 • przeprowadzanie kompleksowych analiz kształtowania się kosztów i wpływów na poszczególnych budynkach,
 • okresowe rozliczenia mediów,
 • ewidencję operacji księgowych,
 • internetowy indywidualny dostęp do kont rozrachunkowych właścicieli.

Nasze atuty:

 • stosowanie płatności masowych (każdy właściciel ma swój indywidualny numer konta, na który wpłaca zaliczki), które umożliwiają szybką identyfikację dokonanych wpłat i automatyczne księgowanie ich na koncie rozrachunkowym właściciela,
 • posiadanie własnych branżowych inspektorów nadzoru oraz grup konserwatorskich ze wszystkich branż, 
 • doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami w warunkach gospodarki rynkowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • znajomość zachowań i wymagań właścicieli nieruchomości,
 • długoletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procedur funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
 • umiejętność elastycznego reagowania na problemy związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • umiejętność analizy rynku nieruchomości i uwarunkowań rynkowych,
 • znajomość uwarunkowań prawnych i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • posiadanie 6 administracji zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej co bardzo ułatwia właścicielom kontakt z zarządcą 

Jako znany zarządca o ugruntowanej pozycji na rynku zapewniamy Wspólnotę, że wszystkie czynności w ramach umowy o zarządzanie realizujemy w ramach określonego wynagrodzenia i Wspólnota nie jest obciążana z tego tytułu dodatkowymi kosztami. 
Ustalone wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością wspólną obejmuje wszystkie wyszczególnione poniżej i zapisane w umowie czynności.

W ramach czynności administracyjnych:

 1. Prowadzenie teczek lokali zawierających podstawowe dokumenty.
 2. Prowadzenie i aktualizacja spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości, spisu właścicieli.
 3. Zawieranie umów zapewniających dla nieruchomości dostawy energii elektrycznej, zimnej wody, gazu, odprowadzanie ścieków, usług związanych z utrzymaniem czystości oraz usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 4. Uzyskanie ofert i zawieranie polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
 5. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód.
 6. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości oraz na terenie posesji, zimowe utrzymanie otoczenia.
 7. Negocjowanie cen i warunków umów na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną.
 8. Organizowanie i obsługa procedur prowadzących do wyłonienia wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw.
 9. Zawieranie umów z wykonawcami usług, dostaw i robót budowlanych.
 10. Kontrola realizacji zawartych umów.
 11. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynajmowaniem nieruchomości wspólnej (tj. pomieszczeń wspólnych, dachu, elewacji).

W ramach czynności prawnych:

 1. Weryfikacja umów różnego typu (doradztwo w projektach umów).
 2. Opracowanie i realizacja procedury windykacji należności.
 3. Reprezentowanie wspólnoty przed sądami w sprawach windykacyjnych oraz w postępowaniach dotyczących szkód górniczych, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed organami ścigania.
 4. Sporządzanie projektów regulaminów i innych niezbędnych dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych (np. regulamin porządku domowego, rozliczania mediów, dokumenty związane z ochroną danych osobowych).

W ramach czynności technicznych:

 1. Opracowywanie planu remontów i wstępnych kalkulacji prac.
 2. Wykonywanie obmiaru robót remontowych i konserwacyjnych. 
 3. Nadzór nad wykonywanymi robotami remontowymi i konserwacyjnymi, odbiór tych robót i weryfikacja faktur za te roboty.
 4. Realizacja zadań związanych z uzyskaniem kredytu termomodernizacyjnego lub inwestycyjnego (występowanie o oferty kredytowe, przygotowanie wniosku, kompletacja dokumentów).
 5. Dokonywanie i nadzorowanie wpisów w książce obiektu.
 6. Zlecanie i nadzór nad technicznymi przeglądami okresowymi (wynikającymi z przepisów prawa budowlanego).
 7. Zlecanie usuwania awarii i ich skutków.
 8. Zabezpieczenie czynności pogotowia awaryjnego po godzinach pracy MPGM TBS Sp. z o.o. oraz w dni wolne od pracy, za dodatkowym wynagrodzeniem.

W ramach czynności ekonomiczno-finansowych:

 1. Sporządzanie rocznego planu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz planu ewentualnych remontów.
 2. Opracowywanie planów finansowych.
 3. Rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, wniesionych zaliczek.
 4. Sporządzanie rozliczeń dla współwłaścicieli oraz sprawozdań finansowych.
 5. Prowadzenie księgowości w zakresie określonym w przepisach, w tym kontrola poprawności faktur oraz przechowywanie dokumentacji księgowej wspólnoty.
 6. Obsługa rachunku bankowego nieruchomości oraz dokonywanie płatności.
 7. Prowadzenie indywidualnych rozliczeń kosztów zużycia wody oraz wprowadzanie monitoringu w przypadku nieprawidłowości w zakresie zużycia wody na budynku.
 8. Kontrola kosztów i finansów nieruchomości wraz z analizą ekonomiczną.

W ramach czynności organizacyjnych:

 1. Zwoływanie i organizowanie zebrań współwłaścicieli.
 2. Protokołowanie zebrań.
 3. Powiadamianie lokatorów o zmianie wysokości opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

W ramach czynności związanych z pozyskiwaniem funduszy:

Jako zarządca staramy się również pozyskiwać środki finansowe na cele związane z funkcjonowaniem i poprawą jakości zasobów mieszkaniowych, ograniczaniem kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększaniem efektywności energetycznej z następujących źródeł zewnętrznych:

 1. Dotacja w formie premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej, wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego z funduszu termomodernizacji i remontów zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. Od 2005 roku 217 Wspólnot otrzymało premię termo lub remontową. 
 2. Regionalny Programy Operacyjny Województwa Śląskiego (zrealizowane projekty w zakresie usuwania i utylizacji azbestu wraz z odtworzeniem docieplenia z dofinansowaniem z UE na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych oraz projekty zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020).
 3. Świadectwa efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) - potwierdzenie oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (tj. możliwość zwrotu części poniesionych nakładów).
 4. Dotacja ze środków budżetu Miasta Ruda Śląska przyznawana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dla właścicieli budynków wpisanych do Wojewódzkiej lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Uchwała Rady Miasta  nr PR 0007.53.2018.
 5. Dotacja celowa kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne - Uchwała Rady Miasta nr PR.0007.159.2016.
 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 10 lat dla właścicieli wyremontowanych elewacji budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków - Uchwała Rady Miasta nr PR 0007.53.2018.
 7. Kredyty inwestycyjne na realizację robót inwestycyjnych lub remontowych, zarządca negocjuje warunki oferty kredytowej, między innymi marżę bankową, dotychczas zaciągane kredyty były udzielane na bardzo korzystnych warunkach.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie może dotyczyć spraw nie uwzględnionych w umowie, niestandardowych wymagających skomplikowanych procedur i dużego nakładu pracy i ujęte będzie w fakturach wystawionych po zrealizowaniu danej sprawy.

Spółka nasza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, która  jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a osoby zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami posiadają duże doświadczenie i odpowiednie wykształcenie.
Działamy zgodnie z przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki Zawodowej Zarządcy Nieruchomości i Standardami Zawodowymi przyjętymi przez Polską Federację Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.
Nasz profesjonalizm został potwierdzony uzyskaniem certyfikatu na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2015 dot. stosowania systemu zarządzania jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl