Logo Unia Europejska

Najem lokali użytkowych i garaży

A. W trybie przetargowym przyznanie lokalu użytkowego (lub garażu) odbywa się w MPGM TBS Sp. z o.o. spośród lokali (i garaży) stanowiących własność Miasta Ruda Śląska lub pozostających w jego dyspozycji.

W przetargu mogą występować osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które do dnia poprzedzającego przetarg wpłacą wadium ustalone przez organizatora przetargu.

Do pobrania:

  • ogłoszenie przetargowe
  • regulamin przetargowy
  • rudaslaska.bip.info.pl

B. W trybie negocjacji przyznanie lokali użytkowych (lub garaży) odbywa się w MPGM TBS Sp. z o.o. spośród lokali (i garaży) stanowiących własność Miasta Ruda Śląska lub pozostających w jego dyspozycji, które nie znalazły najemców w trakcie co najmniej dwóch następujących po sobie przetargach.

Do pobrania:

  • ogłoszenie negocjacyjne
  • regulamin negocjacyjny
  • rudaslaska.bip.info.pl

Podmioty, które brały udział w przetargu/ negocjacjach zobowiązane są przedłożyć w terminie 7 dni od dnia przeprowadzonego przetargu / negocjacji warunków najmu dowód wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności opłaty czynszowej i opłat z tytułu mediów wyliczonych dla konkretnego lokalu. 

Wysokość kaucji zabezpieczającej wylicza pracownik Działu Eksploatacji. Kaucję wpłaca się na oprocentowane konto organizatora przetargu. Stanowi ona zabezpieczenie należności wynajmującego istniejących w dniu opróżnienia lokalu.

Kaucja może przybrać formę: 

a) 
pieniężną - wówczas przyszły najemca uiszcza ją w kasie MPGM TBS Sp. z o.o. lub w banku,
b) weksla własnego in blanco - wówczas przyszły najemca dokonuje zakupu weksla w placówkach prowadzących sprzedaż papierów wartościowych, a następnie składa pisemną deklarację wekslową u pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. (kasjer).

C. W trybie bezprzetargowym - wnioski zainteresowanych podmiotów rozpoznaje Urząd Miejski, Wydział Spraw Lokalowych.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl