Logo Unia Europejska

O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada wieloletnie tradycje w administrowaniu nieruchomościami miasta Nowy Bytom, a następnie Rudy Śląskiej.

W roku 1951 zostały powołane Zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 1 i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 2, które swym zasięgiem obejmowały teren miasta Ruda Śląska. Dnia 01.01.1963 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 55/270 z dnia 27 grudnia 1962 roku w sprawie połączenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Nr 1 i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Nr2 połączyło te dwa podmioty gospodarcze i utworzyło Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Zarządzeniem Nr 1/71 Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z dnia 15 lutego 1977 w sprawie zmiany nazwy "MZBM" na "MPGM" dokonano zmiany nazwy z Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

MPGM - przedsiębiorstwo państwowe zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych w Sądzie Rejonowym Wydział VIII w Katowicach pod numerem RPP 589.
Wyrejestrowane z RPP dnia 30.06.1997r na podstawie AKTU PRZEKSZTAŁCENIA "MPGM" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane zostało w Rejestrze Handlowym Dział B Nr 14438 w Sądzie Rejonowym Wydział VIII w Katowicach. Obecnie Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000017326 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy.

Przekształcenie z dniem 30.06.1997 roku przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło w oparciu o Uchwałę Nr 337/XLVI/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.04.1997r.

Na bazie ponad 70-letnich doświadczeń i tradycji firmy, Spółka obecnie zajmuje się:

 • zarządzaniem budynkami stanowiącymi własności Miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi w zarządzie, budynkami Skarbu Państwa oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
 • wykonywaniem remontów i napraw, przeglądów technicznych i konserwacji budynków wraz z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi,

Od 1995 roku wraz z wejściem w życie ustawy o własności lokali MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi nieruchomości. Obecnie MPGM Sp. z o.o. zarządza 295 wspólnotami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie Rudy Śląskiej i Chorzowa.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, wysoko wykwalifikowana kadra, w tym liczne grono licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz wykorzystywanie nowoczesnego oprogramowania komputerowego stworzonego do obsługi nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, decyduje o naszym profesjonalizmie, który został potwierdzony uzyskaniem certyfikatu na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001 dotyczącą stosowania systemu zarządzania jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

 

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

 • Zarząd
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza

 

 • Rada Nadzorcza:
  • Lech Banach - Wiceprzewodniczący
  • Grzegorz Fryc - Członek
  • Anna Starostka - Sekretarz
  • Dorota Wilk - Członek
 • Zarząd:
  • Leszek Nowociński - Wiceprezes Zarządu

 

 

Zakres zadań

Zakres zadań i kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników określają stosowne regulaminy.

 

Biuro Eksploatacji

Biuro Eksploatacji zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami w tym lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami.

 

Biuro Utrzymania Zieleni

Biuro Utrzymania Zieleni zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień zarządzanych przez spółkę w oparciu o umowę w sprawie powierzenia zadania własnego gminy w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień tj. parków, zieleńców i miejskich terenów zielonych.

Więcej informacji...

 

Biuro Inwestycji i Remontów

Biuro przyjmuje wnioski lokatorów i udziela informacji w zakresie zagadnień dotyczących mediów, zagadnień technicznych, przeróbek i modernizacji mieszkań, szkód górniczych w zasobach MPGM TBS Sp. z o.o.

Więcej informacji...

 

Rejon Eksploatacji Budynków

Rejon Eksploatacji Budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest komórką powołaną do wykonywania w terenie funkcji administrowania, prowadzenia drobnych prac konserwacyjnych oraz kompleksowej obsługi lokatorów. Zasadniczym jego celem jest maksymalne zadowolenie klienta, a w tym współpraca z mieszkańcami w celu lepszego poznania ich potrzeb, oczekiwań oraz bezpośredniego rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Więcej informacji...

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl