Logo Unia Europejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejskiej w dniu 18 grudnia 2014 roku oraz przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. RPO WSL 2014-2020 to dokument regulujący zasady dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także Europejskiego Funduszu Społecznego na szczeblu wojewódzkim.

7 maja 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dokument ten zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań. 

Zgodnie z zasadami rozliczenia funduszy strukturalnych, wydatki ponoszone na projekty w ramach programu są kwalifikowalne, jeżeli zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą 1 stycznia 2014r. a dniem 31 grudnia 2023r. 

W ramach PRO WSL 2014 – 2020 przewiduje się 3 osie priorytetowe dedykowane m.in.  dla sektora mieszkaniowego, 
w ramach których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania realizacji projektów do maksymalnego poziomu 85% kosztów kwalifikowanych przy naborze wniosków w trybie konkursowym. 

Poniżej prezentujemy krótki opis działań kwalifikujących się do uzyskanie dofinansowania zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) wraz 
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym zakresem działań będzie poprawa efektywności energetycznej, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w sektorze publicznym i mieszkaniowym (budynki wielorodzinne) poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną. 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację następujących typów projektów:

 

  1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

  2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. 

  3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

 

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

W ramach przedmiotowej osi realizowane będą inwestycje związane z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. W ramach projektu dopuszcza się możliwość zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest. 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację następujących typów projektów:

 

  1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

  2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

W zakresie osi przewidziano m.in. wsparcie, które pozwoli na włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne 
i zdegradowane dzięki kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego danego obszaru. W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie uzyskają kompleksowe projekty rewitalizacyjne.

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację następujących typów projektów:

 

  1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

  2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

  3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

W ramach podziałania 1.7.1 istniej możliwość pozyskania przez wspólnoty mieszkaniowe dofinansowania do realizacji projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku o min. 25% (w przeliczeniu na energię końcową).

Maksymalna wysokość wsparcia to 75% kosztów kwalifikowanych

 

Formy wsparcia:

  • pożyczka z możliwością częściowego umorzenia uzależnionego od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w formie premii inwestycyjnej od 10% do 20%
  • dotacja w wysokości od 15% do 25% kosztów kwalifikowanych (wysokość dotacji uzależniona od wielkości osiągniętych w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii)

Poniższy schemat przedstawia możliwe zależności pomiędzy pożyczką, premią inwestycyjna oraz dotacją.

 

Link do strony ogłoszonego konkursu przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach?showall=&start=3

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl