Logo Unia Europejska

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA 2007-2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pełni rolę "podmiotu realizującego projekt w imieniu beneficjenta" dla dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 320 oraz Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 322, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca obydwóch nieruchomości, przygotowało dokumentację niezbędną do złożenia wniosku i przystąpienia do konkursu w celu pozyskania dofinansowania.

Środki finansowe z konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – "duże miasta" zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów związanych z usuwaniem azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z utylizacją azbestu. Warunkiem uzyskania dofinansowania na działania rewitalizacyjne przez obydwie Wspólnoty było zamieszczenie projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów:

 

Folder Promocyjny - Projekty usuwania azbestu z budynków mieszkalnych:

 

Folder Promocyjny - Projekty usuwania azbestu z budynków mieszkalnych

 

Rewitalizacja - czyli nowe oblicze wieżowców przy ulicy 1-go maja:

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl