Logo Unia Europejska

Sprzedaż lokali użytkowych i garaży

Pierwszeństwo w nabyciu samodzielnych lokali użytkowych przysługuje na podstawie Uchwały Nr 670/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005r. z późn. zm., osobom fizycznym i prawnym, które:

 • mają tytuł prawny do lokalu użytkowego;
 • nie posiadają zaległości z tytułu opłat na dzień zbycia lokalu;
 • nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz Miasta Ruda Śląska na dzień zbycia lokalu;
 • prowadzą działalność gospodarczą na dzień zbycia lokalu.

Pierwszeństwo w nabyciu garaży przyznaje się osobom fizycznym i prawnym, które:

 • mają tytuł prawny do garażu;
 • nie posiadają zaległości z tytułu opłat na dzień zbycia garażu;
 • użytkują garaże zgodnie z ich przeznaczeniem, a garaże:

  a) znajdują się w zwartych, wydzielonych geodezyjnie kompleksach, gdzie dokonano zbycia zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  b) zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Szczegółowe informacje w temacie udziela Urząd Miejski, Wydział Geodezji i gospodarki Gruntami.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl