Logo Unia Europejska

Zasady rozliczania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnymi odbiorcami

Regulamin przeprowadzania rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach zarządzanych lub będących w użytkowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej


I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne /Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami/. 
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń ciepłem /Dz. U. Nr 96 poz. 1053 z dnia 10.11.2000r./. w obrocie 
 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000r. z późn. zmianami/. 
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71 poz.733 z 2001r. późn. zmianami/
 5. Umowy sprzedaży ciepła zawarte pomiędzy dostawcami ciepła, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
 6. Umowy zawarte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z firmami rozliczeniowymi na indywidualne rozliczanie kosztów c.o. w poszczególnych lokalach znajdujących się w danym budynku.
 7. Polska Norma PN EN 835 oraz PN EN 834 określające zasady montażu i obsługi podzielników kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki zamontowane w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali znajdujących się w budynkach zarządzanych lub będących w użytkowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, wyposażonych w instalacje: centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody. 
 2. Regulamin ma na celu określenie jednolitych zasad postępowania dla wszystkich lokali w zależności od wyposażenia rodzaju instalacji (c.o. i/lub c.w.) przy dokonywaniu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania opłat i zaliczek z tego tytułu.

§ 2

Określenie pojęć występujących w regulaminie:

 1. MPGM TBS - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 
 2. Zarząd - Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej. 
 3. Użytkownik lokalu - najemca lokalu, przyszły najemca lokalu, biorącego do używania lokal, osobę fizyczną lub prawną używającą lokal bez tytułu prawnego. 
 4. Lokal - lokal mieszkalny lub użytkowy tj. lokal przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.
 5. Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 6. Dostawca - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.
 7. Węzeł grupowy - węzeł cieplny, z którym są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budynek.
 8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia (liczniki) służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. 
 9. Okres rozliczeniowy:
  - dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania jest to okres dwunastu miesięcy tj. od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego 
  - dla rozliczenia kosztów podgrzania wody jest to okres określony w "Regulaminie przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych lub będących w użytkowaniu MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
 10. Powierzchnia grzewcza - za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego ustalaną zgodnie z normą PN 70(B-02365) oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz. U. GUS Nr 6 z 2.04.1990 r. Pomieszczenia które nie posiadają grzejników a wchodzą w skład lokali mieszkalnych (przedpokój WC, korytarz itp.) ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną. 
  Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggii, tarasów, antresoli. W odniesieniu do lokalu użytkowego za powierzchnię ogrzewaną w systemie centralnego ogrzewania uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic chyba, że są one wyposażone w grzejniki centralnego ogrzewania.

§ 3

 1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu dostawy ciepła do budynków na potrzeby ogrzewania lokali podejmuje Zarząd MPGM TBS Sp. z o.o. 
 2. Koszty za zużyte ciepło oraz koszty związane z wyprodukowaniem ciepła w kotłowniach własnych są ewidencjonowane i rozliczane z podziałem na budynki lub grupy budynków.

§ 4

 1. Rozliczenie kosztów dostawy ciepła dostawca dokonuje miesięcznie w podziale na koszty stałe i koszty zmienne z uwzględnieniem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle.
 2. Koszty zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej rozliczane są przez dostawcę w oparciu o stawki taryfowe zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.
 3. Koszty zakupu energii cieplnej dla danego budynku na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej składają się z dwóch elementów kosztów:
  a. kosztów stałych
  b. kosztów zmiennych

  Koszty stałe (zgodnie z Prawem energetycznym to:)
  - opłata za zamówioną moc cieplną wyliczona na podstawie zapotrzebowania energii cieplnej w oparciu o dokumentacją techniczną dla danego budynku wyrażoną w zł/MW
  - opłata abonamentowa naliczana za każdy punkt pomiarowy wyrażona w zł/szt.
  - opłata stała przesyłowa za zamówioną moc cieplną wyrażona w zł/MW

  Koszty zmienne  (zgodnie z Prawem Energetycznym  to:)
  - koszty zużycia  energii cieplnej określane wg wskazań liczników  ciepła wyrażone w zł/GJ,
  - koszty zmienne opłaty przesyłowej wyrażony w zł/ GJ,
  - koszty zużycia nośnika grzewczego zł/m3
 4. Standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób fakturowania określa umowa zawarta pomiędzy dostawcą a odbiorcą ciepła.

III. USTALANIE ZALICZEK

§ 1

 1. Użytkownik lokalu korzystający bezpośrednio z centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody obowiązany jest wnosić zaliczki miesięczne na poczet należności z tego tytułu przez cały okres rozliczeniowy.
 2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1 ustalana jest w wysokości odpowiadającej średnio miesięcznym kosztom, ustalanym przez Zarządcę na podstawie analizy kosztów poniesionych w ubiegłym okresie i powiększonych o wskaźnik przewidywanego wzrostu cen.
 3. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany cen ciepła (wzrost stawek taryfowych) powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów to dopuszczalna jest zmiana wysokości opłat ustalonych zaliczkowo. Decyzję o zmianie zaliczek podejmuje Zarządca.
 4. W przypadku budynków nowo przejętych, zaliczka ustalona zostanie w oparciu o przewidywane koszty zakupu ciepła lub dane uzyskane od dotychczasowego właściciela lub administratora bądź zarządcy budynku.
 5. Powyższe zaliczki należy wnosić miesięcznie równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu.
 6. Obowiązek wnoszenia zaliczki powstaje z dniem przekazania lokalu przez MPGM TBS Sp. z o.o. do dyspozycji użytkownika (lokal przekazany do najmu lub remontu). Do wnoszenia zaliczek zobowiązana jest również osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.
 7. Obowiązek wnoszenia zaliczki ustaje z dniem protokolarnego zdania lokalu wraz z przekazaniem kluczy.

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA W BUDYNKACH NIE WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI KOSZTÓW

§ 1

 1. W budynkach, w których instalacje c.o. w danych lokalach są nieopomiarowane, koszty ciepła zakupionego u dostawców oraz koszty związane z wyprodukowania ciepła w kotłowniach własnych rozlicza MPGM TBS Sp. z o.o. we własnym zakresie. 
 2. Rozliczenie kosztów dokonuje się za okres rozliczeniowy.

§ 2

 1. Podstawą ustalania odpłatności za energię cieplną zużytą do ogrzania lokali jest suma kosztów poniesionych za zakupione i wyprodukowane ciepło w kotłowniach własnych.
 2. Rozliczenie kosztów dokonuje się dzieląc sumę rzeczywistych kosztów przez powierzchnię grzewczą lokali z danego budynku lub budynków. 
 3. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi koszt centralnego ogrzewania przypadający na 1m2 powierzchni ogrzewanej w danym okresie rozliczeniowym dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych i uwzględnia współczynniki korygujące określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Dla każdego lokalu zestawiane są zaliczki na pokrycie kosztów z faktycznie poniesionymi kosztami. Porównanie zaliczek (przedpłat) i kosztów za okres rozliczeniowy daje wynik, tj. nadpłatę lub niedopłatę. 

V. ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI KOSZTÓW

§ 1

 1. W budynkach , w których instalacje c.o. wyposażone są w podzielniki kosztów, rozliczenie centralnego ogrzewania dokonywane jest przez firmy specjalistyczne, z którymi MPGM TBS Spółka z o.o. zawarła stosowne umowy na indywidualne rozliczanie kosztów.
 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do pokrycia kosztów odczytu i rozliczenia ciepła w wysokości określonej w umowie zawartej przez MPGM TBS Sp. z o.o. z firmą rozliczeniową. 
 3. Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy pomocy podzielników kosztów jest podział między indywidualnych użytkowników lokali kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania poniesionych dla ogrzania całej nieruchomości.
 4. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się na podstawie wskazań licznika ciepła usytuowanego w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

§ 2

 1. Podzielniki kosztów są montowane na grzejnikach zgodnie z zasadami montażu określonymi w Polskiej Normie PN EN 835 i  PN EN 834. 
 2. Podzielnik kosztów c.o. jest własnością użytkownika lokalu.
 3. Podzielniki kosztów zamontowane na grzejnikach powinny być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym. Stwierdzenie przez odczytującego uszkodzenia plomby, uszkodzenie rurki pomiarowej lub obudowy podzielnika, braku rurki, próby przemieszczenia w położeniu podzielnika na grzejniku traktowane będzie jako umyślne spowodowanie uszkodzenia i podlegać będzie sankcjom określonym w § 4 regulaminu.
 4. Odczyty podzielników kosztów dokonują pracownicy firmy rozliczającej w terminie dwóch tygodni po zakończonym okresie rozliczeniowym oraz w obecności pełnoletniego użytkownika lokalu.
 5. O terminie dokonywania odczytów użytkownicy lokali zostaną zawiadomieni, co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych.
 6. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników i dokonania odczytu.
 7. Pracownicy firmy rozliczeniowej dokonują sprawdzenia prawidłowości zamontowania podzielnika i jego stanu technicznego. Wszelkie uwagi zgłaszane przez użytkownika lub stwierdzone przez pracownika firmy rozliczeniowej zostaną odnotowane w karcie odczytu.
 8. Użytkownik lokalu potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość dokonania odczytów oraz przyjęcie zgodności wniesionych uwag na karcie ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy podpisu użytkownika lokalu na karcie odczytu uwaga ta zostaje odnotowana w karcie. Ponowny odczyt zostanie dokonany w obecności upoważnionego pracownika MPGM TBS sp. z o.o.
 9. W przypadku braku zgody użytkownika lokalu na wejście do lokalu fakt ten zostaje zgłoszony do MPGM TBS Sp. z o.o. Wyznaczony zostaje nowy termin odczytu w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o.
 10. Po zakończeniu odczytów w terminie głównym wyznaczony zostanie dodatkowy termin odczytów uzupełniający, o których użytkownicy lokali powiadomieni zostają przez ogłoszenie na klatkach schodowych lub indywidualnie co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 11. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu w dwóch terminach, dodatkowy odczyt może być dokonany na jego wniosek i koszt w ciągu 7 dni od daty drugiego terminu.
 12. Oryginał karty odczytu pracownik dostarcza do firmy rozliczeniowej, która dokonuje rozliczenia kosztów energii cieplnej poszczególnych lokali budynku a kopię przekazuje użytkownikowi lokalu.
 13. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów przez użytkownika lokalu jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym MPGM TBS Sp. z o.o., a ta firmę rozliczającą. Fakt ten z określeniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w protokole. Po zgłoszeniu tego faktu użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztem wymiany podzielnika, a rozliczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami jak w § 4

§ 3

 1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wykonane zostanie przez firmę rozliczającą na podstawie:
  - kosztów wynikających ze zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (wg odczytów ciepłomierza lub ciepłomierzy zamontowanych w budynku),
  - kosztów wynikających z opłat za zamówiona moc cieplną dla danego budynku,
  - zaliczek ustalonych użytkownikom lokali na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym,
  - wyniku odczytów podzielników kosztów.
 2. Koszty centralnego ogrzewania poniesione w każdej jednostce rozliczeniowej stanowiącej jeden budynek dzieli się na dwie grupy:
  a) Koszty stałe w wysokości od 30 do 50 % podlegające rozliczeniu wg m2 powierzchni ogrzewanej
  b) Koszty zmienne w wysokości 50 do 70 % podlegającymi rozliczeniu na podstawie wskazań podzielników kosztów.
 3. Dla każdego lokalu koszt energii cieplnej zostaje przeliczony przez współczynnik (zgodnie z systemem rozliczeniowym posiadanym przez firmę rozliczającą- uwzględniając typ i wielkość grzejnika oraz położenie lokalu w bryle budynku).
 4. Koszt całkowity za centralne ogrzewanie dla użytkownika lokalu stanowi sumę kosztów stałych i zmiennych, do których doliczony jest również koszt za wykonane rozliczenie.

§ 4

 1. Za lokale nieopomiarowane uważa się:
  - lokal, w którym nie zostały zamontowane podzielniki kosztów (brak dostępu do grzejnika, brak zgody użytkownika lokalu na montaż lub nieobecność użytkownika w lokalu),
  - lokal, w którym odmówiono podpisu karty odczytu po wykonaniu sprawdzenia komisyjnego udziałem przedstawiciela MPGM TBS,
  - lokal, w którym nie dokonano odczytu ze względu nieobecność użytkownika lokalu lub na brak zgody na odczyt.
 2. Lokale nieopomiarowane rozliczane będą wg wyliczonego maksymalnego kosztu energii cieplnej w okresie rozliczeniowym odniesionego do 1 m2 pow. ogrzewanej lokali w danym budynku 
 3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu uszkodzenia podzielnika kosztów w czasie trwania okresu rozliczeniowego za zużycie ciepła przez dany grzejnik będzie przyjęte zużycie tego grzejnika w okresie poprzednim.
 4. Nie odczytanie jednego podzielnika lub jego brak nie wyklucza lokalu z systemu indywidualnych rozliczeń. Koszty takiego pomieszczenia będą wyliczane zgodnie z § 4 ust.2 rozd. V. 

VI. ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W CIEPŁOMIERZE LOKALOWE

§ 1

 1. W budynkach, w których w lokalach są opomiarowane instalacje c.o. i c.w. w ciepłomierze, koszty dostawy i zużycia ciepła rozlicza MPGM TBS Sp. z o.o. we własnym zakresie.
 2. Rozliczanie kosztów zużycia ciepła w danym budynku dokonuje się w podziale na koszty poniesione na ogrzanie mieszkań oraz koszty zużycia ciepła dla przygotowania ciepłej wody w takim zakresie (podziale na koszty c.o. i cw.) na jaki pozwala opomiarowanie lokali i budynku.
 3. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania odbywać się będzie na podstawie wskazań ciepłomierzy lokalowych i uwzględniać będzie współczynniki korygujące określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz kosztów stałych ustalonych przez dostawcę. Koszty stałe rozliczane będą proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni grzewczej danego lokalu.
 4. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła na podgrzanie wody odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 1 rozdział VII

 § 2

 1. W budynkach, w których lokale mają opomiarowane instalacje c.o. i cw. w jeden ciepłomierz, rozliczenie zużycia ciepła w danym lokalu dokonuje się łącznie bez podziału na koszty c.o. i cw. gdyż obliczenie ilości ciepła dla przygotowania ciepłej wody jest nie możliwe z powodu braku ustalenia ilości ciepłej wody zużytej w danym budynku i poszczególnych lokalach.
 2. W przypadku uszkodzenia ciepłomierza lokalowego do rozliczenia kosztów zużycia ciepła przyjęta będzie ilość ciepła wyliczona z okresu poprzedzającego uszkodzenie licznika w danym lokalu.

VII. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY

§ 1

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest ponosić koszty za podgrzanie wody wodociągowej wg wskazań wodomierzy indywidualnych do wody ciepłej lub wg norm określonych w "Regulaminie przeprowadzania rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych lub będących w użytkowaniu MPGM TBS Sp. z o.o.
 2. Rozliczenie kosztów podgrzania wody w danym budynku dokonuje się dzieląc sumę kosztów stałych i zmiennych poniesionych w danym okresie rozliczeniowym przez ilość zużytej wody zimnej do podgrzania w tym okresie. Ilość wody zostaje wyliczona na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych a w przypadku braku wodomierza wg przyjętych w regulaminie norm na 1 osobę.
 3. W rozliczeniu ciepła zużytego na podgrzanie wody nie uwzględnia się kosztów wody wodociągowej i odprowadzania ścieków, rozlicza się tylko koszty energii cieplnej. Koszt zużycia wody wodociągowej i odprowadzenia ścieków określa " Regulamin przeprowadzenia rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków".  


VIII. ROZLICZANIE NADPŁAT I NIEDOPŁAT

§ 1

 1. Zarządca przekaże użytkownikowi lokalu rozliczenie kosztów i zestawienie zaliczek za okres rozliczeniowy maksymalnie w terminie do czterech miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.
 2. W przypadku, gdy użytkownik lokalu ma zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu, nadpłatę zalicza się na poczet tych zaległości. 
 3. Nadpłaty wynikające z rozliczenia ww. kosztów zaliczone będą na poczet bieżących opłat związanych z utrzymaniem lokalu. Na wniosek pisemny użytkownika lokalu nadpłata ta może zostać wypłacona w kasie MPGM TBS Sp. z o.o. 
 4. Niedopłata powinna być uregulowana przy najbliższej wpłacie opłat ustalonych za korzystanie z lokalu. W przypadku, gdy jest ona wyższa od miesięcznej opłaty za ogrzewanie lokalu dopuszcza się uregulowanie należności w ratach. W tym celu użytkownik lokalu winien wystąpić z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

§ 2

Zmiany użytkowników mieszkań rozliczane są następująco:
a) w przypadku zdania lokalu znajdującego się w budynku nie wyposażonego w podzielniki kosztów - w trakcie okresu rozliczeniowego wnoszone opłaty zaliczkowe nie podlegają rozliczeniu i są traktowane jako równe poniesionym kosztom. W protokołach zdawczo odbiorczych należy zaznaczyć, że dany lokal nie bierze udziału w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania,
b) w przypadku zmiany użytkownika lokalu wyposażonego w podzielniki kosztów, zostanie dokonany odczyt pośredni i koszty ogrzewania lokalu obciążą obu użytkowników wg wyników tego odczytu. W przypadku braku odczytu pośredniego koszty ogrzewania lokalu zostaną podzielone pomiędzy użytkowników proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu,
c) rozliczenie użytkowników lokali przy dobrowolnej zamianie jest możliwe pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia przez obydwie strony, że przyjmują na siebie skutki rozliczenia ciepła dla danego lokalu za cały okres rozliczeniowy,
d) rozliczenie kosztów c.o. w lokalach nie zasiedlonych (pustostanach) jest dokonywane wg zasad określonych w regulaminie a koszty te ponosi spółka.


IX. BONIFIKATY STOSOWANE ZA NIEDOGRZANIE LOKALU I/LUB ZA BRAK BĄDŹ DOSTAWĘ CIEPŁEJ WODY DO LOKALU O ZANIŻONEJ TEMPER.

§ 1

 1. Niedogrzanie lokalu, brak ciepłej wody użytkowej bądź jej dostawa o zaniżonej temperaturze użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia powyższego faktu u administratora, który w przeciągu 1 doby od momentu zgłoszenia ma obowiązek komisyjnego sprawdzenia zgłoszenia w obecności użytkownika lokalu.
 2. Indywidualnym odbiorcom w lokalach przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie lokalu i podgrzewanie wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych:
  a) temperatura w lokalach jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach,
  b) temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45oC
 3. Określa się następujące wysokości upustów w przypadku określonym w pkt. 2 za każdą rozpoczęta dobę niedogrzania w wysokości stanowiącej równowartość:
  a) jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli nastąpiło obniżenie temperatury w lokalu poniżej 20oC lecz nie mniej niż 18oC,
  b) jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli nastąpiło obniżenie temperatury w lokalu poniżej 18oC
 4. Za każdą rozpoczętą dobę, w której wystąpiło zaniżanie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość:
  a) jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody użytkowej jeżeli temperatura wody była niższa od 45oC ale wyższa od 40oC,
  b) jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody użytkowej, jeżeli temperatura wody była niższa od 40oC.
 5. Bonifikaty, upusty lub inne opłaty mogą być zaliczane za zgodą indywidualnych odbiorców w lokalach na poczet przyszłych opłat za ciepło dostarczane na ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej.
 6. Bonifikat w opłatach za centralne ogrzewanie nie stosuje się w przypadkach, gdy niedogrzanie zostało spowodowane przez użytkownika niedostatecznym zabezpieczeniem lokalu przed wyziębieniem czy w wyniku ingerencji w instalację w lokalu bez zgody MPGM TBS Sp. z o.o.
 7. Fakt niedogrzania lokalu bez względu na system rozliczeń stwierdza komisyjnie zarządca budynku w oparciu o przeprowadzone pomiary temperatur niezwłocznie po zgłoszeniu. Z powyższych czynności pracownik danego Rejonu Eksploatacji Budynków sporządza stosowny protokół, w którym określa przyczynę występującego niedogrzewania, oraz wysokość naliczenia upustu za niedogrzanie.
 8. Upustów, o których mowa nie stosuje się w przypadku klęsk żywiołowych jak również innych zdarzeń losowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej przyjmowane są w siedzibie MPGM TBS Spółka z o.o. w Rudzie Śl. Reklamacje te są rozpatrywane przez MPGM TBS w terminie 30 dni od daty otrzymania. Natomiast reklamacje dotyczące rozliczeń wykonywanych przez firmy obce są przekazywane do rozpatrzenia przez daną firmę rozliczającą.
 2. MPGM TBS Sp. z o.o. zobowiązuje się informować mieszkańców o bieżących działaniach związanych z eksploatacją sieci i urządzeń ciepłowniczych, a w szczególności o: rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego, występujących awariach i terminach ich usunięcia, przeglądach i konserwacji sieci i urządzeń znajdujących się w budynku. Informacje w tym zakresie wywieszane będą na tablicach informacyjnych znajdujących się w klatkach schodowych.

§ 2

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MPGM TBS Sp. z o.o. w przypadku uszkodzenia instalacji c.o. i c.w. wewnątrz lokalu, podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego itp. pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę. Uszkodzenia, o których mowa powyżej a powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, MPGM TBS Sp. z o.o. usuwa nieodpłatnie. 
  Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o. lub c.w. bez zgody MPGM TBS Sp. z o.o., a w szczególności:
  a) zabudowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana,
  b) demontaż grzejników lub likwidacja,
  c) spuszczenie wody z instalacji c.o.,
  d) zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych lub regulacyjnych,
  e) uszkodzenie podzielnika kosztów, plomby, zmiana miejsca zamocowania podzielnika, oraz każde inne działanie zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, jak też kosztów podgrzania wody wodociągowej, 
  stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.
 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie i na własny koszt w terminie wyznaczonym przez MPGM TBS Sp. z o.o., w przeciwnym razie MPGM TBS Sp. z o.o. zleci naprawienie szkody lub przywrócenie instalacji c.o. lub c.w. do stanu pierwotnego, a poniesionymi kosztami obciąży użytkownika lokalu. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2007r. z mocą obowiązującą od okresu rozliczeniowego za sezon grzewczy 2007/2008

Prezes Zarządu MPGM TBS Sp. z o.o.
inż. Henryk Knapik
Wiceprezes Zarządu MPGM TBS Sp. z o.o.
mgr Gerard Glombik


 

Załącznik nr 1 do regulaminu przeprowadzenia rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach zarządzanych lub będących w użytkowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
KOD POŁOŻENIE LOKALU WSPÓŁCZYNNIK
KORYGUJĄCY
PS
PO
OS
OO
DS
DO
PB
NB
ND
parter + ściana szczytowa
parter
ściana szczytowa
środkowe
dach + ściana szczytowa
dach
przy bramie
nad bramą
nadbudówka
0,80
0,90
0,90
1,00
0,80
0,90
0,90
0,80
0,60

 

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl