Logo Unia Europejska

Modyfikacja SWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 16.07.2021 roku

16 lipca 2021

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający, dokonuje zmiany treści SWZ poprzez:

1. zmianę załącznika nr 4 do SWZ stanowiącego projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.

Uznając powyższe zmiany treści SWZ za istotne dla sporządzenia oferty, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert, tj. do 23 lipca 2021 roku (termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23 lipca 2021 roku na godz. 9:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 2021 roku o godz. 9:30). 

Zamawiający, informuje iż jednocześnie modyfikuje treść SWZ zastępując zapis „19 lipca 2021 roku” nowym: „23 lipca 2021 roku” we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do niej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa po dokonaniu zmian w dniu 21.08.2021 r

Poza powyższym, zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszeniao zamówieniu nr 2021/BZP 00110126/01 z dnia 09.07.2021 roku, wobec czego Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Pzp. Zmiana terminu składania i otwarcia oferta zostaje również zmieniona na stronie Zamawiającego oraz na platformie miniPortal.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJA 

INFORMACJA  skan

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl