Logo Unia Europejska

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

31 maja 2021

 

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

- załącznik nr 5- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia: zamawiający wprowadza nowy załącznik z poprawionymi zapisami dotyczącymi wynagrodzenia na podstawie kosztorysu.

Termin składania, otwarcia ofert oraz godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i innych dokumentów.

W przypadku ewentualnego złożenia już oferty i chęci jej wycofania, Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku powinien przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty.

Zawiadomienie

Załącznik nr 5 31.05.2021

Załącznik nr 5 PDF DR

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl