Logo Unia Europejska

Modyfikacja treści SWZ, zmiana załącznika nr 1- formularza ofertowego

22 kwietnia 2021

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zmieniając zapisy w załączniku nr 1- formularzu ofertowym, przystosowując go do składania ofert na poszczególne części zamówienia.

NOWY Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Uznając powyższą zmianę treści SWZ za istotną dla sporządzenia oferty, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert, tj. do 29 kwietnia 2021 roku.

Zamawiający informuje o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednia udostępniona zmiana SWZ. 

Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr2021/BZP 00030358/01 z dnia 09.04.2021 roku, wobec czego Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl