Logo Unia Europejska

Zawiadomienie o braku możliwości zainicjowania postępowania przetargowego z dnia 15.01.2021r.

15 stycznia 2021

 

 

Ruda Śląska, 15.01.2021 r.

INFORMACJA O BRAKU MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Halemba, Orzegów, Godula, Ruda, Kochłowice, Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej”.

Zmawiający informuje, że ogłoszenie nr 2021/S 001-001170 z dnia 04 stycznia 2021 r. nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z tym Zamawiający zawiadamia o braku możliwości prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30 grudnia 2020 r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 4 stycznia 2021 roku, ogłoszenie o zamówieniu zostało przez Zamawiającego równocześnie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 4 stycznia 2021 r.

W takim przypadku nie doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Nie dokonano bowiem czynności wszczynającej postępowanie, to jest nie zamieszczono ogłoszenia na stronie internetowej. Nie doszło także do wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019, zwanej dalej „nową ustawą Pzp”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r., gdyż w myśl tych przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wszczyna się, co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 nowej ustawy Pzp). Do wszczęcia postępowania w myśl przepisów nowej ustawy Pzp, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 nie mogło zatem dojść w sytuacji przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed tą datą, z uwagi na moment dokonywania czynności przekazania przypadający na datę przed wejściem w życie ustawy nowej Pzp.

W przedstawionych powyżej okolicznościach nie doszło do wszczęcia postępowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu po 31 grudnia 2020 r.), ani też przepisów nowej ustawy Pzp obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 (przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed 1 stycznia 2021 r. a więc przed datą obowiązywania nowej ustawy Pzp).

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl