Logo Unia Europejska

Dokumentacja postępowania przetargowego

22 grudnia 2020

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków nr 4, 5, 6

Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi sprzątania
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 249-621326

Termin składania ofert: 01.02.2021 roku,  godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 01.02.2021 roku, godz. 11:00

Zamówienie podzielono na 3 części:

Zadanie nr 1 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 4 - dzielnice – Godula, Orzegów - załącznik nr 1.1.1 oraz nr 1.1.2 do SIWZ,

Zadanie nr 2 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 5 - dzielnice – Kochłowice, Bykowina oraz Halemba - załącznik nr 1.2.1 do SIWZ,

Zadanie nr 3 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 6 - dzielnice – Nowy Bytom, Chebzie- załącznik nr 1.3.1 do SIWZ

Numer referencyjny:                                                          

EE/09/U/PN/2020                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego. 

Identyfikator postępowania: e6b5e03c-54dc-4cb7-a8b9-c7a4d1716e1a

Link do miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Załączniki 1.1-1.2-.1.3

Formularze ofertowe

Wzór umowy

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić

odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając

szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

JEDZ oba formaty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl