Logo Unia Europejska

TIR/12/RB/PN/2019: Remont drogi dojazdowej i dojść do budynku – 1 Maja 272, , remont dojścia do budynku – Starowiejska 25, remont chodnika - - Goduli 28, remont drogi dojazdowej – Grunwaldzka 1 w Rudzie Śląskiej

29 lipca 2019

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 29.07.2019 roku

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 14 sierpnia 2019 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki PDF

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Załączniki techniczne:

Załączniki ZIP

UWAGA- ZMIANA ZAPISÓW SIWZ 08.08.2019 rok

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) zapisów dotyczących pozacenowych kryteriów:

Zmiana zapisów SIWZ

Formularz ofertowy po zmianie

 

>INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14.08.2019

>INFORMACJA O WYBORZE OFERT Z  DNIA 03.09.2019

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl