Logo Unia Europejska

Odpowiedź na pytania Wykonawcy 28.05.2019

28 maja 2019

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługi: „Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej "

Numer sprawy: FK/04/U/PN/2019

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA,

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Zamawiający informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę przekazując treść pytań:

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

 

 

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl