Logo Unia Europejska

Odpowiedź na pytania do SIWZ

26 lutego 2019

 

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ z podpisem elektronicznym

 

W związku z otrzymanymi w dniu 21.02.2019r. pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

zwracam się z prośbą o bardziej szczegółowe wyjaśnienie punktu 11 w rozdziale XVI SIWZ o następującej treści: „11. Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Powyższy zapis interpretujemy w ten sposób, że ofertę oraz wszystkie inne dokumenty zapisujemy w plikach pdf, a następnie podpisujemy je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym na dokumentach nie będzie "własnoręcznych" podpisów.

Czy w identyczny sposób możemy ustanowić pełnomocnika- tj sporządzić pełnomocnictwo w pliku pdf i podpisać je tylko i wyłącznie kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, iż składana oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) JEDZ (przesłany elektronicznie do Zamawiającego)

c) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

d) zobowiązanie innych podmiotów w przypadku polegania na zasobach (podmioty trzecie).

e) dowód wniesienia wadium.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Oferta, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, pełnomocnictwa, oświadczenie o przynależności (lub braku) do grupy kapitałowej, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, w tym ich uzupełnienia, dokumenty pochodzące od podmiotów trzecich, w tym JEDZ, treść zobowiązań, winny być sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, (przy czym poświadczenie to następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Zatem wszelkie dokumenty i oświadczenia w przedmiotowym postępowaniu (w tym: formularz oferty oraz załączniki tj. JEDZ, wadium i pełnomocnictwa – jeśli dotyczą), składane są w terminie 15 marca 2019 r. do godz. 10.00, jedynie w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. SIWZ nie przewiduje możliwości złożenia żadnego z dokumentów w postaci papierowej. Pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca prześle drogą elektroniczną na wezwanie Zamawiającego.

Uwaga- oferta złożona w formie podpisanego skanu bądź opatrzona podpisem tradycyjnym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako niezgodna z ustawą.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. Treść wyjaśnień nie zmienia treści SIWZ

 

Autor: Joanna Szykowska

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl