Logo Unia Europejska

Najem lokali mieszkalnych

A. Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Ruda Śląska odbywa się według zasad określonych w Uchwale nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 r. z późn. zm. na podstawie złożonego wniosku (do druku, dostępny na Rejonach Eksploatacji Budynków, do pobrania rudaslaska.bip.info.pl):

 • mieszkania do remontu kapitalnego są wynajmowane osobom, które 
  łącznie spełniają następujące warunki:
  • są pełnoletnie;
  • nie posiadają tytułu prawnego do samodzielnego lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem umów na czas określony (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania);
  • legitymują się umową o pracę na czas nie określony lub innym stałym źródłem utrzymania;
  • których średni miesięczny dochód na jedną osobę w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

   a) w gospodarstwie jednoosobowym - 300% najniższej emerytury
   b) w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury
    
 • mieszkania do remontu bieżącego są wynajmowane osobom, które 
  łącznie spełniają następujące warunki:
 • mieszkania socjalne są wynajmowane osobom, które uprawnieniado tego typu lokali nabyli na mocy wyroku sądowego, złożyli stosowny wniosek (do druku, dostępny na Rejonach Eksploatacji Budynków, do pobrania rudaslaska.bip.info.pl/) oraz łącznie spełnią następujące warunki:
  • dochód w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu nie przekracza:

   a) w gospodarstwie jednoosobowym - 75% najniższej emerytury
   b) w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najniższej emerytury 
    
  • utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożar, klęska żywiołowa, itp.) lub sytuacji rodzinnej albo zamieszkują w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi;
  • opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności lokalu lub dom opieki społecznej;
  • zobowiązane są do opróżnienia lokalu na mocy wydanych i nie wykonanych prawomocnych orzeczeń sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, do wykonania których zobowiązany jest organ w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony nie przekraczający 4 lat. Na wniosek zainteresowanego, skierowanego do Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Wydział Spraw Lokalowych możliwe jest przedłużenie na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Nie dotyczy to osób, w stosunku do których, gdyby posiadały tytuł prawny, uzasadnione byłoby wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 11 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

B. Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego odbywa się w MPGM TBS Sp. z o.o. na mieszkania znajdujące się w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, mieszkania komunalne o powierzchni powyżej 80 m2 oraz inne wytypowane przez Prezydenta Miasta.

W przetargu mogą występować osoby, które w szczególności spełnią następujące warunki:

 • są pełnoletnie;
 • nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania), względnie posiadają tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania), o ile zobowiążą się do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego w formie pisemnej z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu;
 • są związane z Miastem Ruda Śląska stałym miejscem zamieszkania;
 • posiadają stałe źródło utrzymania.

Do pobrania:

 • ogłoszenie przetargowe
 • regulamin przetargowy

C. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy jest możliwe napodstawie:

 • art. 691 Kodeksu cywilnego dla małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą;
 • 12 Uchwały nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 r. z póżn. zm. (link: rudaslaska.bip.info.pl/ ) dla pozostałych zstępnych oraz wszystkich wstępnych, którzy nie wstąpili w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego;

jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże jednoznacznie, że stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci (przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku wskazanej drugiej kategorii osób), nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej się, a także innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania), a czynsz z tytułu najmu opłacany jest na bieżąco. 

D. Wstąpienie w stosunek najmu w razie wyprowadzenia się najemcyjest możliwe w stosunku do osób wymienionych w art. 691 Kodeksucywilnego oraz wstępnych najemcy, jeżeli czynsz najmu opłacany jest nabieżąco oraz nie zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust. 2 Ustawy oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uprawniające do wypowiedzeniaumowy najmu.

Warunkiem zawarcia umowy jest zameldowanie i zamieszkiwaniewspólnie z najemcą, co jednoznacznie wykaże przeprowadzonepostępowanie wyjaśniające, przez okres nie krótszy niż 3 lata do momentujego wyprowadzenia się i wymeldowania z pobytu stałego.

Zawarcie umowy najmu jest niemożliwe w stosunku do osób, które wchwili wyprowadzenia się najemcy miały tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej się o lokal innych osób wspólnie z nią mieszkających).

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl