Logo Unia Europejska

Biuro Utrzymania Zieleni

Biuro Utrzymania Zieleni zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień zarządzanych przez spółkę w oparciu o umowę w sprawie powierzenia zadania własnego gminy  w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień tj. parków, zieleńców i miejskich terenów zielonych.

 

Szczegółowy wykaz zadań Biura Utrzymania Zieleni

 1. Nadzorowanie realizacji umów utrzymania terenów zieleni przez wykonawców.
 2. Współpraca z  odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakresie zmian zachodzących w przedmiocie terenów zieleni gminnej przekazanych  do zarządzania np. na skutek zbycia nieruchomości.
 3. Bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych na realizację umów utrzymania terenów zieleni.
 4. Współpraca w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie utrzymania terenów zieleni.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów na nieruchomościach położonych w obrębie działania REB-ów
  • Stanowiących własność Miasta Ruda Śląska,
  • O nieuregulowanym stanie prawnym,
  • Stanowiących własność osób fizycznych.
 6. Organizacja zakupu i wysady drzew, krzewów i kwiatów.
 7. Prowadzenie ogółu spraw związanych z wycinką drzew i krzewów.
 8. Planowanie działań oraz nadzór poprawą estetyki parków, zieleńców i miejskich terenów zieleni, w tym m.in. typowanie miejsc pod nowe ukwiecenia, zagospodarowywanie zieleni, zwiększanie funkcyjności terenów zieleni.
 9. Typowanie miejsc w parkach, zieleńcach, miejskich terenach zieleni pod zakup nowych ławek, koszy na odpady i innych elementów małej architektury. 
 10. Przygotowywanie materiałów prasowych związanych z parkami, zieleńcami, miejskimi terenami zieleni. 

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl