Logo Unia Europejska

Biuro Inwestycji i Remontów

Biuro przyjmuje wnioski lokatorów i udziela informacji w zakresie prac remontowych i inwestycji w zasobach MPGM TBS Sp. z o.o., w tym:

Przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji : 

 • Uzyskanie tytułu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie lokalizacji, koncepcji przestrzennej dostarczenia mediów
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, przyłączy dla mediów, zagospodarowania terenu
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla realizacji inwestycji

Realizacja robót remontowych w zasobach gminnych odbywa się w oparciu o zatwierdzony plan remontów. Roboty remontowe dla obiektów wspólnotowych są realizowane w oparciu o plany gospodarcze i uchwały podjęte przez właścicieli na zebraniach lub w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Od momentu podjęcia decyzji o realizacji proces remontowy przebiega w sposób następujący:

 1. Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztowej (kosztorys ślepy, inwestorski, przedmiar robót, w razie konieczności projekty z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie)
 2. Ogłoszenie przetargu, przygotowanie zapytania ofertowego lub zlecenie z wolnej ręki
 3. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy
 4. Realizacja prac remontowych: 
  • Przekazanie placu budowy przez prowadzącego inspektora nadzoru
  • Nadzór nad realizacja robót remontowych (prowadzenie dziennika budowy lub robót, odbiory robót zanikowych)
  • Odbiór robót z udziałem przedstawicieli wspólnoty lub gminy
 5. Rozliczenie robót remontowych
 6. Nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi

Pracownicy Biura Inwestycji i Remontów prowadzą przeglądy stanu technicznego budynków zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego, zarówno 5-letnie jak i przeglądy roczne. W ramach działu zlecane są opracowania dokumentacji projektowych, ekspertyz i inwentaryzacji.

 

Zagadnienia dotyczące mediów: 

 1. Centralne ogrzewanie i ciepła woda (c.o. i c.w.) dla budynków i lokali. 
  Biuro ustala zaliczki na poczet c.o. i c.w. pobierane od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Biuro przyjmuje wnioski na montaż podzielników ciepła (wzór) i dokonuje rozliczenia ciepła w oparciu o obowiązujące zasady.
 2. Gaz. 
  Biuro dokonuje rozliczeń zużycia gazu dla lokali w budynkach wyposażonych w zbiorcze liczniki gazu.

Pozostałe zagadnienia:

 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków lokatorów dotyczących przeróbek, przebudów, zmian konstrukcji lub elewacji budynków, remontów i montażu nowych instalacji wykonywanych przez lokatorów we własnym zakresie.
  Biuro wydaje warunki i zgody na wykonanie przykładowo łazienki w lokalu, montaż piecy c.o. zarówno węglowych jak i gazowych, przebudowy ścianek działowych itp. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Uwaga !
Wnioski dotyczące wymiany bądź remontu stolarki okiennej i drzwiowej na koszt MPGM TBS należy składać we właściwym Rejonie Eksploatacji Budynków.

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących szkód górniczych, łącznie z przeprowadzaniem wizji z udziałem przedstawicieli kopalni.
 2. Udzielanie zezwoleń firmom obcym na prowadzenie robót na terenach lub budynkach zarządzanych przez MPGM TBS.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących telewizji kablowej, sieci internetowej itp., a zwłaszcza nadzór nad wykonywaniem nowych instalacji.

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl