Logo Unia Europejska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie RODO”.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218,
41-710 Ruda Śląska.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pani Agata Karasewicz.

Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@mpgm.com.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych..

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków MPGM TBS Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, związane z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw MPGM TBS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym
  w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
  i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu MPGM TBS Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu usług MPGM TBS Sp. z o.o., prowadzenia monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia.

Mogą również wystąpić przypadki w których Państwo zostaną poproszenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu oraz zakresie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych, monitoring wizyjny). Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
  że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu
  jej wycofania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. wynikającym z umowy lub
 3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Dane do Państwa Trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / Organizacji Międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl