LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ

Oferta sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej , ul. 1 Maja 218

Oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 3376/218 o powierzchni 20163 m2, położonej u zbiegu ulic: Chorzowskiej i Lisiej w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej GL1S/00018385/9, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka ulokowana jest pomiędzy ulicami Chorzowskiej i Lisiej, która posiada dostęp do drogi publicznej. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem 162 MWI i przeznaczona jest na pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z niewielkim fragmentem terenu zabudowy usługowej.

Teren położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu garażowego. Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową.

Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego wynosi netto 2.700.000,00 zł

 

Wysokość wadium wynosi 60.000,00 zł. Kwotę należy wpłacić w kasie Spółki najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia przetargu lub na konto bankowe Spółki (nr konta  03 1050 1331 1000 0010 0109 0321), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółki uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie  w siedzibie Zarządu do dnia 18.02.2019 do godziny 11:00

Bliższych informacji o nieruchomości oraz regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości przez Spółkę można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej pod numerem  32 242 01 33 wew. 777 oraz na tablicy ogłoszeń.

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta zawierać będzie cenę podobną, zostanie przeprowadzona licytacja, a kwota postąpienia wynosić będzie  30.000,00 zł.

Za ceny podobne uznaje się oferty ceny, których rozbieżność jest mniejsza niż 2% wartości ceny wywoławczej.

TUTAJ BĘDZIE GALERIA Mapa_Lisia

 

 

 

Link do Mapki

 

Formularz Ofertowy

Regulamin

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl