Logo Unia Europejska

Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska w dniu 29.12.2016r. zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Przedmiotem projektu jest rozwój terenów zielonych oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w tereny zielone w centralnych dzielnicach miasta i połączenie ww. terenów ścieżką pieszą i rowerową.

 

Koszt projektu oszacowano na kwotę 8 312 418,68 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej w formie dofinansowania w wysokości 6 069 717,12 zł.

 

Rzeczowa realizacja projektu będzie polegała na stworzeniu nowej zieleni miejskiej oraz rewitalizacji istniejących terenów zielonych i tworzeniu infrastruktury dla jej udostępniania. Uzupełnieniem projektu będzie utworzenie miejsc rekreacji i sportu z wykorzystaniem elementów małej architektury. Projekt został podzielony na siedem zadań:

  • Zadanie I Trasa św. Wawrzyńca
  • Zadanie II Park industrialny przy ulicy Katowickiej i Tuwima
  • Zadanie III Hałda przy ulicy 1-go Maja
  • Zadanie IV Zieleniec przy ulicy Czarnoleśnej
  • Zadanie V Ogród Sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. gen. Hallera
  • Zadanie VI Park Dworski
  • Zadanie VII Park Młodzieży oraz Burloch Arena


Głównym celem projektu jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście Ruda Śląska. Podejmowane działania dotyczyć będą głównie terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka, w tym przypadku terenów poprzemysłowych i pogórniczych oraz zaniedbanych i opuszczonych. Całość projektu ma polegać na ożywieniu obecnie „wymarłych” obszarów za pomocą zieleni i nadaniu im nowych cech – prospołecznych, proedukacyjnych, prorozwojowych.  Projekt ma na celu podniesienie jakości terenów zlokalizowanych w centrum miasta wraz z nadaniem im funkcji umożliwiających aktywną rekreację i wypoczynek, integrację mieszkańców, udostępnienie ciekawych miejsc i obiektów i jednoczesną komunikację pomiędzy nimi.

 

Projekt jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2019r.

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl