Logo Unia Europejska

Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska realizuje projekt  pn. „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.1. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”

Celem projektu jest polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w Rudzie Śląskiej.

Realizacja przedsięwzięcia i osiągnięcie celu bezpośredniego znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w stworzeniu możliwości korzystania z 13 nowopowstałych mieszkań socjalnych, w których będzie mogło zamieszkać 56 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie miasta Ruda Śląska.

Wartość projektu:  1 078 781,59 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  914 375,67 zł

Projekt jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 10 sierpnia 2017r

Unia Europejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl