LOGOWANIE / REJESTRACJA
ZGŁOŚ AWARIĘ

Garaże Kempnego

12 października 2018

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18m2 (* )każdy,
położonymi na działce stanowiącej własność gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego – Adolfa Kempnego, w dzielnicy Wirek organizowany w trzech niżej podanych terminach:

 

Lp.

Garaże

Termin

przetargu

Stawka wywoławcza (netto/zł/m2)

Wadium (zł) na każdy garaż

Termin oględzin garaży

1.

o numerach: 115,131,149,157,160,161,162,163,

164,165,166,168,174,175,179

18.10.2018r.

godz. 11.00

3,00

500,00

10.10.2018r.
godz. 10.00-11.00

2.

o numerach: 181,182,183,184,185,186,187,188,

189,190,191,192,193,194,195

23.10.2018r.

godz. 11.00

3,00

500,00

10.10.2018r.
godz. 10.00-11.00

3.

o numerach: 196,197,198,199,200,201,202,204,205,206,

207,208,209,210,211,215,216,217,218,219

26.10.2018r.

godz. 11.00

3,00

500,00

10.10.2018r.
godz. 10.00-11.00

 

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21m2

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 730 do 1430, czwartek od godz. 730 do 1630 ( w tym przerwa od godz. 1430 do 1500); piątek od godz. 730 do 1300 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu ...10.2018 r. na garaż nr ….).

Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:

- być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,

- nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,

- złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska,

- udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,

- złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli.

W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd - jeden garaż).

Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte na czas oznaczony do 9 lat.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242 01 33 w.744.
 

 

Autor: Mariusz Muszyński

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 218
41-710 Ruda Śląska

32 242 01 33
32 242 01 75
32 242 06 88
32 242 00 82
32 242 07 81
mpgm@mpgm.com.pl